Bu makalede Cloud Pub/Sub(Publish/Subscribe) servisine göz atacağız. Basit bir asenkron mesajlama sistemi tasarlayıp bunu GCP Pub/Sub ile gerçekleyeceğiz. Ayrıca aynı kategorideki diğer servisler ile karşılaştırmasını yapacağız.

Pub/Sub client ile server bağımlılığını ortadan kaldıran event-driven ve asenkron bir mesajlama servisidir. Pub/Sub ile bu iletimi gerçek zamanlı ve yüksek tutarlılıkla gerçekleyebiliriz.

Terminoloji

  • Message: İletilecek olan datadır
  • Mesajlaşma: Verinin server’da üretilip client’a iletilmesidir.
  • Publisher: Mesajı gönderen her bir servisdir
  • Topic: Publisher’lar tarafından her bir mesaj bir topic’e gönderilir. …


In this article, we will take a look at Cloud Pub/Sub(Publish/Subscribe). We will design an asynchronous messaging system by using Cloud Pub/Sub.

Pub/Sub is an asynchronous and event-driven messaging service. Pub/Sub offers real-time message delivery consistent performance. Another important advantage decouples your service and client sides. We will glance over later on.

Terminology

  • Message: The data that will be delivered.
  • Messaging: Creation of data at the server and delivering to a client.
  • Publisher…


Accept that, documentation often is a burden for developers. On the other hand, it is one of the most important parts in many aspects. In this post, I will try to show these aspects with real examples. These tips can be applied to documents(docs) that are prepared for developers, scrum masters, or product owners mainly, not for customers. After this post, you will be able to write more effective docs.

<span>Photo by <a href=”https://unsplash.com/@nicolasthomas?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Nicolas Thomas</a> on <a href=”https://unsplash.com/s/photos/ink?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

There are no sharp rules for writing a good doc but some rule sets can be used. In that sense, we are based on the Google way but of course with some additional differences.

Pros

  • New developers can easily explore the existing processes
  • Existing developers can find the information on what…


Aim of the project is using Objectify as a persistance API in a Spring Boot project. First we used a Data Store Emulator for local development.Now, I am going to deploy it to a Cloud Run compute service as a real cloud project.

Let’s remember first part. I created a spring boot project and used objectify for persistance level. I used data store emulator firstly in our local environment. Today we will deploy it to Cloud Run compute service. I assume that you already have basic Google Cloud and Spring Boot knowledge. I…


Aim of the project is using Objectify as a persistance API in a Spring Boot project. First we use a Data Store Emulator for local development which is the topic of this assay. Deploy it to a Cloud Run compute service as a real cloud project is second part and topic of the second assay.

I assume that you already have basic Google Cloud and Spring Boot knowledge. I will not talk about Objectify, Spring Boot or GCP deeply. I just want to develop a basic project quickly and try to explain how you can do it. So, we have a spring boot project which…


Bu kavramlar genelde anlaşılması, ayırt edilmesi zor bir hale gelebiliyor. Ben de yakın zamana kadar karıştırdığımı ve içeriklerini öğrendiğimde yanlış kullandığımı farkettim.

Bu yazımda bu terimleri, java dili özelinde genelden özele doğru detaylandırmaya çalışacağım.

Web Server: önce bu terimi kavramamız gerekiyor. Temel olarak bilinmesi gereken ana kavram bu aslında. …


Gazap Üzümleri, Bölüm 14

Batı toprakları, başlayan değişim altında tedirgin. Batı devletleri fırtınadan önceki atlar gibi tedirgin. Büyük toprak sahipleri, sinirli. Bir değişme olduğunu sezmekte, ama değişmenin ne olduğunu bilmemekteler. Büyük toprak sahipleri ilk önlerine gelen şeye saldırıyorlar. Hükümet yetkilerinin genişletilmesine, işçi birliğinin kuvvetlenmesine; yeni vergilere, planlara kızıyorlar ama, bunlar…


We use Java 7 for our codes and decided to use Java 8. With this passing, i see that we can use functional programming advantages and i started to learn Lambda expressions. If you are decided to write java lambda expressions in your code, like me, you can confuse about…

ali guvenbas

java and angular developer, google cloud, reader, traveller

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store